ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล

ผู้แต่ง: รศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา