ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

ผู้แต่ง: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและ
คําพิพากษาศาลฎีกา เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงาน และแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
สามารถนําองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน การเรียบเรียงจะเน้นที่กฎหมายแรงงานและ
คําาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
นําาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง