ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ" เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รายวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ พื้นฐานแม่พิมพ์โลหะ ประเภทแม่พิมพ์ตัดโลหะ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ การคำนวณและการออกแบบในงานสร้างแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ และการสร้างแม่พิมพ์และการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมมีตัวอย่างประกอบ บทสรุป และคำถามม้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ