ข้อมูล eBook

ชื่อ: การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิศวกรรมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตย์ และเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยรายละเอียดของเนื้อหาวิชาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาวิชายังครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน