ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบัญชี 1

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นและกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำบัญชี ตั้งแต่แม่บททางการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า ระบบบัญชีคู่ การจดบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดรายวันขั้นปลาย การปรับปรุงและปิดบัญชี การใช้เครื่องมือในการจัดทำกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบการเงิน การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งในส่วนของธุรกิจให้บริการและธุรกิจขายสินค้า โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบัญชีที่สะดวกขึ้น