ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

  "การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน" เล่มนี้ มุ่งเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริการลูกค้า การเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศฉบับใหม่ (Incoterms 2010) นำเสนอพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และกรณีศึกษา ที่ไม่เพียงเหมาะสมกับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก พนักงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย