ข้อมูล eBook

ชื่อ: การตลาดบริการ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาสำคัญด้านการตลาดบริการ ที่ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ เหมาะสำหรับจะใช้ประกอบการเรียนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งการตลาดบริการ การบริหารการบริการ และวิชาอื่นๆ ทางด้านการตลาดในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่เน้นการบริการและธุรกิจที่ขายสินค้าได้เช่นกัน