ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (2100-1008) ในระดับ ปวช. และวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (3100-0106) ในระดับปวส. และวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึงการพัฒนาระบบการควบคุมประเภทต่างๆ ในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยลมอัด ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) และการบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อีกทั้งมีใบปฏิบัติงานประกอบการทดลองด้วย