ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปฏิบัติ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปฏิบัติ" เป็นเล่มที่จัดทำต่อจากหนังสือ "เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาคทฤษฏี" ซึ่งเนื้อหาภายในภาคทฤษฎีนั้น ผู้เขียนได้ปูพื้นฐานที่สำคัญทางภาคทฤษฎีไว้พอสมควรแล้ว ส่วนหนังสือเล่มนี้จะเน้นทางด้านภาคปฏิบัติ เนื้อหาภายในประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อขัดข้อง การตรวจบริการระบบน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจบริการระบบจุดระเบิด การตรวจบริการระบบ ควบคุมรอบเดินเบา การปรับแต่งเครื่องยนต์ การวิเคราะห์และการแก้ไขข้อขัดข้อง เป็นต้น
ถ้าท่านผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานทางภาคทฤษฎีแล้วภาคปฏิบัติก็ทำได้ไม่ยาก ในการศึกษาทางด้านช่างท่านจะต้องรู้ทางภาคทฤษฎีก่อน จากนั้นจึงนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมแผนผังวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์โตโยต้ารุ่นต่างๆ ไว้อีกด้วย