ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น (รหัสวิชา 2201-2004)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วย ลักษณะของกิจการผลิตกับกิจการซื้อขายสินค้า การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงงาน การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวดในกิจการผลิต วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำงบต้นทุนการผลิต รวมถึงการปรับปรุงและกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบการเงิน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจ