ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ระบบนิวแมติกส์" ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้สะดวกในการทำงาน การออกแบบวงจร และควบคุมง่าย โดยเนื้อหาจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยลม ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ และระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงเรื่องวาล์วและอุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ และชุดเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่ใช้กับระบบนิวแมติกส์ เหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างซ่อมบำรุง วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้ที่สนใจงานระบบนิวแมติกส์สมัยใหม่