ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา