ข้อมูล eBook

ชื่อ: พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: พจนานุกรม-สารานุกรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

  หนังสือ "พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว" เล่มนี้ บรรจุศัพท์เทคนิคที่น่าสนใจและมักพบบ่อยๆ ทั้งด้านพื้นฐานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการการผลิต ตอลดจนด้านยานยนต์ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ต่อไป คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
สารบัญ