ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ผู้แต่ง: ดร. ชัด อินทะสี

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

 วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์จะต้องศึกษาในหมวดวิชาบังคับ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง ภายในเล่มมีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งได้บรรจุทั้งทฤษฎีและวิธีแก้ปัญหาในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงไว้อย่างหลากหลาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปและแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในแต่ละบท เหมาะสำหรับครูอาจารย์จะสามารถเลือกใช้เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46
2020-12-13 00:59