ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบัญชีเบื้องต้น 2

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บัญชี

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ การบัญชีเบื้องต้น 2   ประกอบด้วยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัยชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และการสรุปวงจรบัญชี โดยแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกฝนทักษะงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46