ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง" ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานของวิชาช่างหลายวิชา เช่น วิชาดิจิตอล วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมต่างๆ เป็นการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใส่วนประกอบของวงจร ส่วนประกอบของสัญญาณและส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งานในวงจรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้งานและซ่อมแซมวงจรที่บกพร่องได้ ภายในเล่มประกอบด้วยจำนวนบทเรียนทั้งสิ้น 11 บทเรียน เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงรูปคลื่นและชนิดของรูปคลื่น วงจรที่ทำหน้าเปลี่ยนแปลงรูปคลื่น วงจรตัดคลื่นและปรับระดับคลื่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ วงจรกลับสัญญาณ วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรควบคุมสัญญาณ วงจรปรับแต่งสัญญาณ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ลอจิก และวงจรควบคุมการป้อนสัญญาณ เนื้อหาทั้งหมดได้กล่าวเป็นลำดับอย่างละเอียดโดยใช้สำนวนที่ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งมีตัวอย่างการคำนวณออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิ่งลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด ตอนท้ายของบทเรียนมีแบบฝึกหัดที่ใช้ในการทบทวนและทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้อ่านอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46