ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: ธุรกิจ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ "การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)" เล่มนี้   เรียบเรียงขึ้นจากตำราไทย ตำราต่างประเทศ และเว็บไซด์ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เนื้อหาประกอบด้วย การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารคุณภาพในองค์การ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46