ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บัญชี

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ "การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)" เล่มนี้ ใช้สำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด (Accounting for   Company Limited) ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการบัญชี ของสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาในแต่ละส่วนของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา และในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดทบกวนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีชองบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจำกัด การบันทึกบัญชีจำหน่ายหุ้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การรับหุ้น การเพิ่มทุน และการลดทุน การจัดสรรกำไร และการตั้งสำรองตามกฎหมาย การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การจัดทำงบการเงิน การบันทึกรายการเกี่ยวกับหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ และการเลิกกิจการและการชำระบัญชี โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46