ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนแรก ว่าด้วยหลักพื้นฐานการทำความเย็น วงจรเครื่องทำความเย็น ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของระบบ ตอนที่สอง ว่าด้วยระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น ตอนที่สาม ว่าด้วยการปรับอากาศ วงจรอากาศ ไซโครเมตริก เครื่องปรับอากาศ และการคำนวณขนาดเครื่องที่จะใช้ติดตั้ง สำหรับตอนสุดท้าย การซ่อม การติดตั้ง และการบริการ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมภาคผนวกเกี่ยวกับการแปลงค่าหน่วยต่างๆ ที่ใช้ และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-08-17 00:15
2021-08-16 00:00
2021-04-27 00:03
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46
2020-12-20 00:03
2020-12-13 00:59
2020-12-13 00:59
2020-09-19 00:03